Package io.keikai.api.impl

Keikai Spreadsheet API implementation classes, internal use only