Package io.keikai.api.model.impl

Keikai Spreadsheet Model API implementation classes, Internal use only