Package io.keikai.api.model

Keikai Spreadsheet Model API classes.