Package io.keikai.model.impl.html

The exporter that convert Keikai Spreadsheet to HTML.