Package io.keikai.model.impl.pdf

The exporter that convert Keikai Spreadsheet to PDF.