Package io.keikai.range.impl.autofill

Keikai Spreadsheet Internal Range API Implementation classes.