Package io.keikai.range.impl

Keikai Spreadsheet Internal Range API Implementation classes.