Package io.keikai.range

Keikai Spreadsheet Internal Range API classes.