Package io.keikai.range.impl.imexp

Keikai Spreadsheet Internal Range API Implementation classes.